25 אוגוסט 2019 כ"ד אב תשע"ט

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2019 אספקת אוטוקלבים ותחזוקתם

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2019
אספקת אוטוקלבים ותחזוקתם

מכרז מספר: 120/2019
מועד פרסום: 21.03.2019
מועד אחרון להגשה: 07.05.2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
מודעה בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2019
אספקת אוטוקלבים ותחזוקתם

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי אוטוקלבים וכן שירותי אחזקה בתקופת השירות והאחריות. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ לציוד המוצע על ידו או, לחילופין, אם המציע הוא היצרן.
  • מסוגל לספק למכבי את הציוד המוצע על ידו ואת שירותי התחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות ב- 3 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת הציוד ותחזוקתו וכל השירותים הכרוכים בכך לבתי חולים ו/או קופות חולים בהיקף מצטבר של לפחות 150 אטוקלבים בפרישה ארצית.
  • לציוד המוצע על ידו רישום בתוקף בפנקס האמ"ר.
  • לציוד המוצע על ידו תו תקן לעמידה בדרישות תקן חשמל - IEC 61010-2-040 .
  • עומד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה - 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 לא כולל ימי חג ומועד. כל זאת, החל מיום 21.3.19 ועד ליום 8.4.19 . ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.5.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.