25 אוגוסט 2019 כ"ד אב תשע"ט

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2019 לרכישת מערכת ארכוב בדיקות מוניטור עוברי

מכרז פומבי מס' 122/2019
לרכישת מערכת ארכוב בדיקות מוניטור עוברי

מכרז מספר: 122/2019
מועד פרסום: 28.03.2019
מועד אחרון להגשה: 20.05.2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
מודעה בערבית >>
מודעה בערבית - עדכון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

שוב כותרת מס' 122/2019
לרכישת מערכת ארכוב בדיקות מוניטור עוברי

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מערכת ארכוב בדיקות מוניטור עוברי לשמירה ותצוגת בדיקות מוניטור עוברי הכל על פי הדרישות והתנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו. ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הוא יצרן המערכת המוצעת או שבידיו אישור מיצרן המערכת המוצעת כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכת ולתחזקה כנדרש במסמכי המכרז, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח ורציף בישראל, במהלך ה- 3 שנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, באספקה, הקמה, הטמעה, ומתן שירות ותחזוקה לפחות למערכת ארכוב מוניטור עוברי אחת בלפחות אחד מבתי החולים או באחת מקופות החולים.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה - 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 )לא כולל ימי חג ומועד(, החל מיום 28.3.19 ועד ליום 11.4.19 . ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 6.5.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.