25 אוגוסט 2019 כ"ד אב תשע"ט

מכרז פומבי רגיל מספר 113/2019 לאספקת שירותים לביצוע אבחונים דידקטים ופסיכודידקטים

מכרז פומבי רגיל מס' 113/2019
לאספקת שירותים לביצוע אבחונים דידקטים ופסיכודידקטים

מכרז מספר: 113/2019
מועד פרסום: 15.04.2019
מועד אחרון להגשה: 29.05.2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג'1 >>
מודעה בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 113/2019
לאספקת שירותים לביצוע אבחונים דידקטים ופסיכודידקטים

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי אבחונים דידקטים ופסיכודידקטים הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 .
  • מסוגל לספק למכבי את כל סוגי השירותים המוצעים על ידו בעצמו, ו/או ע"י קבלן/ני משנה מטעמו. -
  • הינו ו/או קבלן/ני המשנה מטעמו בעל ניסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות לפחות בשנים 2017-2018 עד מועד פרסום מכרז זה, באספקה של כל השירותים, בשני סוגי האבחונים הניתנים במסגרת מכרז זה, ולרבות ההשלמות באנגלית / עברית.
  • המציע הינו או נמצא בהתקשרות עם מנהל מקצועי או קשור בהסכם טנטטיבי עם מנהל מקצועי בתוקף למועד הגשת ההצעה.
  • למציע יש לפחות 8 נקודות שירות פעילות )מתוך הרשימה בנספח ג' 1 ( למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בהן הוא מספק את שני סוגי המבחנים.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 . כל זאת, החל מיום 15.4.19 ועד ליום 30.4.19 (לא כולל ימי חג ומועד) ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il . המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 29.5.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il . במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.