25 אוגוסט 2019 כ"ד אב תשע"ט

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2019 הפקה ואספקה של כרטיסי חבר מגנטיים

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2019
הפקה ואספקה של כרטיסי חבר מגנטיים

מכרז מספר: 117/2019
מועד פרסום: 15.04.2019
מועד אחרון להגשה: 02.06.2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח ג'1 >>
מודעה בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 117/2019
הפקה ואספקה של כרטיסי חבר מגנטיים

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי הפקה ואספקה של כרטיסי חבר מגנטיים, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 3 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל בשנים 2016-2018 , באספקת המוצרים וכל השירותים הנדרשים במכרז זה.
  • מסוגל לבצע בעצמו את הפרסונליזציה על הכרטיסים כמוגדר במפרט.
  • מסוגל לבצע בעצמו עיבוד ערכות הכרטיסים המגנטיים בהליך אוטומטי ממוכן שכולל:
    הצמדה והתאמה בין הכרטיס/ים לבין המכתב/ים הנלווים על פי הנתונים האישיים של נשוא הכרטיס, בצירוף של עד שני כרטיסים לכל ערכה.
  • במהלך השנים שבין 2017-2018 , המציע סיפק כרטיסים מגנטיים לפחות לשלושה לקוחות שונים, בהיקף של לפחות 200,000 כרטיסים לכל אחד מהלקוחות.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה - 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 . כל זאת, החל מיום 15.4.19 ועד ליום 30.4.19 (לא כולל ימי חג ומועד) ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 2.6.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.