21 ספטמבר 2019 כ"א אלול תשע"ט

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 103/2019 לעבודות שיפוץ המרכז הרפואי ברעננה ברחוב אחוזה 124, רעננה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 103/2019
לעבודות שיפוץ המרכז הרפואי ברעננה ברחוב אחוזה 124, רעננה

מכרז מספר: 103/2019
מועד פרסום: 18.04.2019
מועד אחרון להגשה: 26.05.2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספחים >>
כתב כמויות >>
מודעה בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 103/2019
לעבודות שיפוץ המרכז הרפואי ברעננה ברחוב אחוזה 124, רעננה

מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ במרכז הרפואי ברעננה ברחוב אחוזה 124 , בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
העבודות נשוא מכרז זה תושלמנה תוך 7 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה. העבודות תבוצענה תוך כדי כך שהמרכז רפואי ממשיך להיות פעיל ולתת שירות רפואי לחברי מכבי.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 .
  • הכנסותיו בשנים 2017-2018 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט– 1969 , לפחות לקבוצה ג'-1 ענף 100 ו/או לפחות לקבוצה א'-2 ענף 131 .
  • ביצע עבודות בנייה ו/או שיפוץ והתאמות בלפחות 3 פרויקטים של מבני ציבור כגון: בתי חולים, בתי מרקחת ו/או מרפאות, במהלך 5 השנים האחרונות (2014-2018) שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחד מהם שווה לפחות למחצית ההיקף של הצעת המציע נשוא מכרז זה. יש להמציא רשימה מפורטת אשר מעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, בצירוף רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום 7.5.19 .
    ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה - 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 . כל זאת, החל מיום 18.4.19 ועד ליום 6.5.19 . ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 26.5.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אדריכלות - לעיון בלבד:

 

אינסטלציה - לעיון בלבד:

 

חשמל - לעיון בלבד:

 

מיזוג אויר - לעיון בלבד: