07 יוני 2020 ט"ו סיון תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2019 שילוט חוץ

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2019
שילוט חוץ

מכרז מספר: 125/2019
מועד פרסום: 24.06.2019
מועד אחרון להגשה: 05.08.2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
מודעה לעיתון בערבית >>
נספח 1 למפרט >>

נספח ג'1 125 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2019
שילוט חוץ

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לתכנן, לייצר, לספק, להתקין ולתחזק שילוט חוץ מסוגים שונים למכבי, בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק את השירות נשוא מכרז זה בפרישה ארצית, בעצמו, ולא ע"י קבלן/ני משנה/אחר/ים. הספק הזוכה יהא רשאי, על אחריותו ועל חשבונו, להיעזר בקבלני משנה לצורך שינוע השילוט, וכן להיעזר בשירותיהם של מהנדס קונסטרוקטור וחשמלאי מוסמך.
  • הינו בעל ניסיון רצוף ומוכח בישראל לפחות בשלוש השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת השירותים נשוא המכרז וכל הכרוך בכך.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום 7.7.19.
    ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 24.6.19 ועד ליום 4.7.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.8.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.