07 יוני 2020 ט"ו סיון תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2019 הפעלת ותחזוקת חניון ברחוב הנצח 7, רמת השרון

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2019
הפעלת ותחזוקת חניון ברחוב הנצח 7, רמת השרון

מכרז מספר: 127/2019
מועד פרסום: 01.07.2019
מועד אחרון להגשה: 31.07.2019 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
מודעה לעיתון בערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2019
הפעלת ותחזוקת חניון ברחוב הנצח 7, רמת השרון

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק שירותי הפעלה ותחזוקה של חניון בצמוד ל"מרכז הרפואי הנצח" שממוקם ברחוב הנצח 7 רמת השרון, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון שוטף בהפעלת ותחזוקת חניונים פעילים בלפחות שני אתרים נפרדים זה מזה בישראל, לשני לקוחות שונים, כאשר בכל אחד מהחניונים לפחות 200 מקומות חניה במשך תקופת זמן של לפחות 4 שנים רצופות שקדמו עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים ובציון האיכות המזערי.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 1.7.19 ועד ליום 14.7.19 . ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.7.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.