10 יולי 2020 י"ח תמוז תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2019 בקשה להצעת מחיר אינדיקטורים לאוטוקלאב

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2019
בקשה להצעת מחיר אינדיקטורים לאוטוקלאב

מכרז מספר: 132/2019
מועד פרסום: 04.07.2019
מועד אחרון להגשה: 29.07.2019 
מודעה לעיתונות >>
מודעה בערבית >>
מסמכי המכרז >>
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי אוטוקלבים וכן שירותי אחזקה בתקופת השירות והאחריות. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ לציוד המוצע על ידו או, לחילופין, אם המציע הוא היצרן - הצהרה על כך בתצהיר (נספח ה' למסמכי המכרז).
  • מסוגל לספק למכבי את הציוד המוצע על ידו ואת שירותי התחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל לפחות ב-3 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת הציוד ותחזוקתו וכל השירותים הכרוכים בכך לבתי חולים ו/או קופות חולים בהיקף מצטבר של לפחות 150 אוטוקלבים בפרישה ארצית.
  • לציוד המוצע על ידו רישום בתוקף בפנקס האמ"ר.
  • לציוד המוצע על ידו תו תקן - לעמידה בדרישות תקן חשמל IEC 61010-2-040.
  • עומד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.7.19 ועד ליום 14.7.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 29.7.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.