17 אוגוסט 2019 ט"ז אב תשע"ט

מכרז פומבי רגיל מס' 124/2019 לאספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2019
לאספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם  עד 5 ספקים המסוגלים לספק לחברי מכבי מכשירי שמיעה דיגיטליים, כולל השירותים הנלווים, בפרישה ארצית , הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-7 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מהיצרן של מכשירי השמיעה הדיגיטליים המוצעים על ידו כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • כל אחד ממכשירי השמיעה המוצעים על ידו בעל אישור אמ"ר תקף.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות באספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים מתוצרת יצרן המכשירים המוצעים על ידו וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • מכשירי השמיעה הדיגיטלים המוצעים על ידו נמכרו בשנת 2018 בכמות מצטברת של לפחות 5000 יחידות במדינות הבאות – ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מדינות מערב אירופה ויפן.
 • מספק מכשירי שמיעה, בפרישה ארצית, באמצעות לפחות עשרה מכוני שמיעה, בישובים שונים, כשכל מכון עונה לדרישות כמפורט להלן:
  1) מותקן בו תא שמע אטום במידות 1.2X1 מטר לפחות.
  2) כל קלינאי תקשורת המספק את השירות מוסמך כמפורט להלן:
  - בעל ניסיון בהתאמת מכשירי שמיעה של שנתיים לפחות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
  - בעל תעודת קלינאי-תקשורת תקפה ממשרד הבריאות.
 • ברמת מכשיר "גבוהה", המרווח בין המחיר הנמוך ביותר לבין המחיר הגבוה ביותר לא יעלה על 50% מהמחיר הנמוך ביותר.
 • התחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, בנוסח נספח ח', הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז-2007.
 • עמד בכל התנאים המוקדמים לעיל ובכל הדרישות ההכרחיות המופיעות במפרט, נספח א'.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית.
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 15.7.19 ועד ליום 28.7.19, בתמורה לתשלום סך של 1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 3.9.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.