27 מאי 2020 ד' סיון תש"פ

מכרז פומבי רגיל מס' 123/2019 למתן טיפול רפואי באמצעות לחץ שלילי

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2019
למתן טיפול רפואי באמצעות לחץ שלילי

מכרז מספר: 123/2019
מועד פרסום: 18.07.2019
מועד אחרון להגשה: 08.09.2019
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתונות>>
מודעה בערבית>>
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי טיפול רפואי ביתי באמצעות לחץ שלילי, בפרישה ארצית, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • יצרן/יבואן של מכשיר ומתכלים לטיפול בלחץ שלילי ו/או נציג ישיר מורשה בארץ של היצרן/יבואן. באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן/יבואן, בידו אישור תקף מנציגו הישיר המורשה בארץ של היצרן/יבואן.
 • למכשור ולציוד המתכלה המוצעים על ידו אישור אמ"ר בתוקף כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו ככל שהותנו.
 • סיפק בשנת 2018 טיפול בלחץ שלילי לפחות ל-50 מטופלים שונים (בביתם), אשר טופלו לפחות 10 ימי טיפול ברצף.
 • סיפק בשנת 2018 טיפול בלחץ שלילי בהיקף כולל של לפחות 1,000 ימי טיפול.
 • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. לעניין זה אחות/אח עצמאי/ת העובד/ת ונותן/נת את השירות מטעם המציע שעומד/ת בתנאי סעיף 2.6  למפרט (נספח א)'- לא ייחשב/תחשב כקבלן משנה.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות שנתיים רצופות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, במתן טיפול בלחץ שלילי בבית המטופל וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • המכשור המוצע על ידו בשימוש פעיל בישראל ו/או במערב אירופה ו/או בצפון אמריקה ו/או ביפן ו/או באוסטרליה לפחות ב-3 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 18.7.19 ועד ליום 31.7.19 . ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 8.9.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.