09 אוגוסט 2020 י"ט אב תש"פ

מכרז פומבי רגיל מס' 106/2019 לעבודות שיפוץ והתאמה למשרדי מוקדים רפואיים באור יהודה

מכרז פומבי רגיל מספר 106/2019
לעבודות שיפוץ והתאמה למשרדי מוקדים רפואיים באור יהודה

מכרז מספר: 106/2019
מועד פרסום: 29/07/2019
מועד אחרון להגשה: 02/09/2019

קישורים למסמכי המכרז:
 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 106/2019
לעבודות שיפוץ והתאמה למשרדי מוקדים רפואיים באור יהודה

 
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ והתאמה למשרדי מוקדים רפואיים ברחוב המפעל 13 באור יהודה, בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
העבודות  נשוא מכרז זה  תושלמנה תוך 3.5 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה ותבוצענה בשתי משמרות ביום, כמפורט במסמכי המכרז.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2016-2018 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,500,000 ₪ בלפחות שתיים מהשנים הנ"ל.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, קבוצה ג'-1 ענף 100 לפחות ו/או קבוצה א'2 ענף 131 לפחות.
  • במהלך 5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, ביצע בעצמו עבודות דומות בלפחות 3 פרויקטים של שיפוץ מבני ציבור ו/או שיפוץ משרדים, כאשר כל אחת מהעבודות בנפרד בשטח של לפחות 800 מ"ר ובהיקף כספי של לפחות 2,000,000 ₪.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום 12.8.19. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 29.7.19 ועד ליום 8.8.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 2.9.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.