11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 128/2019 לאספקת שירותי אחזקה במעבדה הארצית ברחובות

מכרז פומבי רגיל מספר 128/2019
לאספקת שירותי אחזקה במעבדה הארצית ברחובות

מכרז מספר: 128/2019
מועד פרסום: 01/08/2019
מועד אחרון להגשה: 22/09/2019

קישורים למסמכי המכרז:
 

מכרז פומבי רגיל מספר 128/2019
לאספקת שירותי אחזקה במעבדה הארצית ברחובות

מכבי שירותי בריאות להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי אחזקת מבנים ומערכותיהם במעבדה הארצית בפארק ת.מ.ר ברחובות . הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי את שירותי האחזקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, כמוגדר במסמכי המכרז.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות עד מועד הגשת הצעות במכרז זה, באספקת שירותי אחזקה למבנה ולמערכותיו וכל השירותים הכרוכים בכך לפחות ב-5 מבנים, שלפחות אחד מהם הינו מבנה בשטח של לפחות 3,000 מ"ר והינו בית חולים או מעבדה רפואית קלינית.
  • מעסיק אצלו לפחות 40 עובדי אחזקה המספקים שירותי אחזקה דוגמת השירותים נשוא מכרז זה.
  • הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים במשרד השיכון בענף מיזוג אויר  170 סיווג ב' וכן בענף חשמלאות ותקשורת במבנים 160 סיווג א'.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום 19.8.19. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה. 

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 1.8.19 ועד ליום 18.8.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 22.9.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.