22 פברואר 2020 כ"ז שבט תש"פ

מכרז פומבי רגיל מס' 130/2019 לאספקת חומרי חשמל

מכרז פומבי רגיל מספר 131/2019 לאספקת חומרי חשמל

מכרז מספר: 130/2019
מועד פרסום: 22/08/2019
מועד אחרון להגשה: 30/10/2019

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי חומרי חשמל עפ"י המפורט במפרט ובטופס ההצעה. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי בעצמו את המוצרים נשוא המכרז, למעט שינוע המוצרים אשר יהא רשאי לבצע באמצעות קבלן משנה, על אחריותו ועל חשבונו.
  • הינו בעל ניסיון בישראל, לפחות ב-4 השנים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת מוצרים נשוא המכרז וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • בשנה האחרונה, שעד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, סיפק חומרי חשמל ל- 100 נקודות חלוקה לפחות, באתרים שונים בפרישה ארצית.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 (לא כולל ימי חג ומועד). כל זאת, החל מיום 22.8.19 ועד ליום 16.9.19.  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 30.10.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.