12 יולי 2020 כ' תמוז תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 129/2019 לאספקת שירות ניתוחי לייזר לתיקון ראייה

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2019
לאספקת שירות ניתוחי לייזר לתיקון ראייה

מכרז מספר: 129/2019
מועד פרסום מעודכן: 21.11.2019
מועד אחרון להגשה: 17.12.2019 בשעה 12:00
מודעה לעיתון בערבית >>

(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 129/2019
אספקת שירותי ניתוחי לייזר לתיקון ראייה - עדכון

מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על עדכון תנאי וקביעת מועדים חדשים בפרק המנהלה
במכרז הנדון, שפורסם ביום 10.10.19 , כמפורט להלן:
 • בסוף סעיף 4.1.4 יתווסף המשפט "לצורך ניסיון כאמור, ניתן להחשיב ניסיון של כוח אדם
  של המציע, ככל שמדובר בכח אדם שצבר את הניסיון הנדרש ועבר במלואו במסגרת
  העברת/מכירת פעילות למציע".
 • המועדים הקובעים במכרז:
  - הרשמה להשתתפות החל מיום - 21.11.19 ועד ליום 27.11.19 , רק למי שטרם נרשם למכרז זה
  - שאלות ובירורים - מיום 27.11.19 עד ליום 3.12.19 בשעה 12:00
  - תשובות לשאלות - תמסרנה עד ליום 9.12.19
המועד האחרון להגשת ההצעות - יום 17.12.19 בשעה 12:00.
הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il 

 

מכרז פומבי רגיל מספר 129/2019
לאספקת שירות ניתוחי לייזר לתיקון ראייה

המסוגלים לספק למכבי ניתוחי לייזר לתיקון ראייה לחברי תכנית שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) "מכבי שלי". הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין
 • מנהל לפחות מכון פעיל אחד למתן השירותים נשוא מכרז זה באחד מהיישובים/ אזורים הבאים: אזור גוש דן (מהרצליה ועד ראשון לציון), ירושלים, חיפה והקריות,  באר שבע
 • בעל ניסיון מוכח בישראל של שנה לפחות באופן רציף עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה באספקת שירות ניתוחי לייזר לתיקון ראייה
 • בבעלותו/ברשותו מכשירים תקינים ופועלים לניתוחי לייזר לתיקון ראיה בעלי אישור אמ"ר וכן אישור FDA או CE
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט הנדרש
 • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך
 
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 10.10.19 ועד ליום 31.10.19. לא כולל ימי חג ומועד. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 17.11.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.