25 פברואר 2020 ל' שבט תש"פ

מכרז פומבי רגיל מס' 133/2019 שירות לקיחת דגימות מעבדה בבית המבוטח עבור מחוז מרכז

מכרז פומבי רגיל מספר 131/2019 שירות לקיחת דגימות מעבדה בבית המבוטח עבור מחוז מרכז

מכרז מספר: 133/2019
מועד פרסום: 24/10/2019
מועד אחרון להגשה: 01/12/2019

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירות לקיחת דגימות מעבדה בבית המבוטח במחוז מרכז (למעט מרחב אילת), הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ללא קבלני משנה. לעניין זה אחות/אח, רופא/ה עצמאי/ת העובד/ת ונותן/נת את השירות מטעם המציע שעומד/ת בתנאי סעיף 1 למפרט, נספח א', לא תחשב כקבלן משנה.
  • בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שנה, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת שירותים רפואיים בבית המבוטח.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 (לא כולל ימי חג ומועד). כל זאת, החל מיום 24.10.19 ועד ליום 06.11.19. לא כולל ימי חג ומועד. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 01.12.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.