25 פברואר 2020 ל' שבט תש"פ

מכרז פומבי רגיל מס' 134/2019 אספקת מערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בבתיהם

מכרז פומבי רגיל מספר 134/2019 אספקת מערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בבתיהם

מכרז מספר: 134/2019
מועד פרסום: 04/11/2019
מועד אחרון להגשה: 16/12/2019

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 4 ספקים המסוגלים לספק מערכות העשרת חמצן, ציוד נלווה ואחזקה שוטפת לחברי מכבי בתנאי שכירות.
המערכות מחולקות לשלוש קבוצות:
 • קבוצה א' - מחוללי חמצן נייחים, גלילי חמצן נייחים וניידים;  
 • קבוצה ב' - מערכות חמצן נוזלי;
 • קבוצה ג' - מחוללי חמצן ניידים.
לקבוצות א' ו-ב' ייבחר בנפרד ספק אחד בלבד לכל אחת מהקבוצות.
לקבוצה ג' ייבחרו עד שני ספקים. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
דרישות כלליות לכל הקבוצות:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין
 • בידו אישור מפעל חיוני ממשרד העבודה והרווחה
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא על ידי קבלן משנה/אחר
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך
 
דרישות נוספות לקבוצה א' בלבד:
 • מחוללי החמצן הנייחים מהתוצרת המוצעת על ידו סופקו בכמות מצטברת של לפחות 2,500 יחידות בשנת 2018 בישראל ו/או ארה"ב ו/או במערב אירופה ו/או ביפן
 • הינו בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים  עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת מערכות העשרת חמצן מקבוצה א' למטופלים בבתיהם
 • סיפק בשנת 2018 מערכות העשרת חמצן  מקבוצה א' עבור לפחות 1000 מטופלים בביתם בישראל בפרישה ארצית
 • למחוללי חמצן הנייחים המוצעים על ידו קיים אישור אמ"ר תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעה כולל:
  א. תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו, ככל שהותנו
  ב.  מצויין במפורש כי הציוד המוצע על ידו מאושר לשימוש ביתי
 
דרישות נוספות לקבוצה ב' בלבד:
 • הינו בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות באספקת מערכות חמצן נוזלי מקבוצה ב' למטופלים בבתיהם
 • סיפק בשנת 2018 מערכות חמצן נוזלי ו/או שירותי מילוי חמצן נוזלי מקבוצה ב' עבור לפחות 70 מטופלים בביתם בישראל בפרישה ארצית
 • בידיו האישורים/הרישיונות שלהלן, תקפים נכון למועד האחרון להגשת ההצעה:
  - אישור מאגף הרוקחות של משרד הבריאות על רישום החמצן הנוזלי בפנקס התרופות, על שם יצרן החמצן או המציע
  - למערכות החמצן הנוזלי המוצעות קיים אישור אמ"ר כולל:
  א. תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו, ככל שהותנו
  ב.  מצויין במפורש כי הציוד המוצע על ידו מאושר לשימוש ביתי
 
דרישות נוספות לקבוצה ג' בלבד:
 • הינו בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים  עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, באספקת מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם
 • סיפק בשנת 2018 מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם עבור לפחות 100 מטופלים בישראל בפרישה ארצית
 • בידיו האישורים/הרישיונות שלהלן, תקפים נכון למועד האחרון להגשת ההצעה:
  - אישור Federal Aviation Administration  לשימוש בטיסה (אישור FAA)
  - למחוללי החמצן הניידים המוצעים אישור אמ"ר כולל:
  א. תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו, ככל שהותנו
  ב. מצויין במפורש כי השימוש במערכת המוצעת על ידו מאושר לשימוש ביתי

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.11.19 ועד ליום 17.11.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 16.12.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.