11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מס' 143/2019 לאספקת שרותי אחזקה, חלקי חילוף ותיקונים לגנרטורים

מכרז פומבי רגיל מספר 143/2019 לאספקת שרותי אחזקה, חלקי חילוף ותיקונים לגנרטורים

מכרז מספר: 143/2019
מועד פרסום: 04/11/2019
מועד אחרון להגשה: 11/12/2019

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד ספק המסוגל לספק למכבי בעצמו שירותי אחזקה שוטפים וחלקי חילוף ותיקונים לגנרטורים, באתריה בכל רחבי הארץ. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין
  • מסוגל לספק את השירותים למכבי בעצמו (למעט כמפורט בסעיף 1.2 לעיל)
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות ב-5 השנים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת השירותים נשוא מכרז זה בכל רחבי הארץ
  • מעסיק לפחות 10 אנשי שירות לצורך ביצוע השירותים, מתוכם לפחות 4 חשמלאים בעלי רישיון חשמל מסוג חשמלאי מוסמך. ולפחות 2 מכונאים בעלי תעודת הסמכה ממשלתית מכונאי סוג 3, ובנוסף, לפחות 4 טכנאים בעלי תעודת טכנאי מכונות או טכנאי גנרטורים מוסמך. כל אנשי השירות הנ"ל (ה-10) הינם עובדים המועסקים אצל המציע ולא קבלני משנה
  • לרשותו לפחות 2 מהנדסי חשמל בעלי תעודה בודק חשמל סוג 3 עם  ניסיון של לפחות 5 שנים שהינם עובדים המועסקים אצל המציע או באמצעות קבלני משנה
  • ברשותו לפחות 10 רכבי שירות
  • סיפק את השירותים נשוא מכרז זה, לפחות ל-150 גנרטורים שונים בכל שנה, במהלך כל אחת מ-3 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז
  • בידו אישור בר תוקף על היותו "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה ב"חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים ובציון האיכות המזערי הנדרש
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 (לא כולל ימי חג ומועד). כל זאת, החל מיום 04.11.19 ועד ליום 12.11.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 11.12.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.