14 דצמבר 2019 ט"ז כסלו תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 141/2019 לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז צפון

מכרז פומבי רגיל מספר 141/2019 לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז צפון

מכרז מספר: 141/2019
מועד פרסום: 18/11/2019
מועד אחרון להגשת הצעות: 23/12/2019

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 3 ספקים לאספקת שרותי הסעת עובדים במחוז הצפון, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2016-2018, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בידיו רישיון עסק בתוקף, להפעלת חברת הסעות.
  • לרשותו צי של לפחות 20 כלי רכב ו-20 נהגים.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים רצופות, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת שירותי הסעות ברכבים קטנים, להסעה של עד 4 נוסעים, וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
כל זאת, החל מיום 18.11.19 ועד ליום 1.12.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.12.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.