18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 142/2019 לאספקת מוצרי McAfee

מכרז פומבי רגיל מספר 142/2019 לאספקת מוצרי McAfee

מכרז מספר: 142/2019
מועד פרסום: 21/11/2019
מועד אחרון להגשת הצעות: 08/12/2019

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי רישוי, ציוד, ותחזוקה למוצרי  Mcafee הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31/05/2021. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין
  • הינו שותף Platinum Partner של חברת McAfee
  • מסוגל לספק למכבי בעצמו רישוי, ציוד ותחזוקה למוצרי Mcafee, נשוא מכרז זה
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
כל זאת, החל מיום 21.11.19 ועד ליום 26.11.19. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני
 mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 08.12.19 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.