29 פברואר 2020 ד' אדר תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2019 לאספקת מערכות לצילומי רנטגן DR, התקנתן ותחזוקתן

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2019 לאספקת מערכות לצילומי רנטגן DR, התקנתן ותחזוקתן

מכרז מספר: 137/2019
מועד פרסום: 12/12/2019
מועד אחרון להגשת הצעות: 09/02/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי חדרי צילום; מערכות לצילומי רנטגן DR, התקנתן ותחזוקתן, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מיצרן המערכת המוצעת כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי את המערכות נשוא מכרז זה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • לדגם המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • לדגם המוצע על ידו קיים אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות או אישור ממשרד הבריאות על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת אישור אמ"ר.
 • הספק סיפק והתקין חדרי צילום מסוג DR של יצרן הדגם המוצע, לפחות ל-5 מכוני רנטגן שונים בארץ הפועלים באופן שוטף.
 • ליצרן המערכת המוצעת ותק של:
  א. לפחות 7 שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות, בייצור חדרי צילום (לא רק DR).
  ב. לפחות 3 שנים  עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בייצור חדרי צילום  מסוג DR.
 • השתתף במפגשי כנס ספקים (ראה נספח א'3).
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
כל זאת, החל מיום 12.12.19 ועד ליום 26.12.19 (למעט יום ג' 24.12.19). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 9.2.2020 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.