11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 136/2019 מערכת למסחר אלקטרוני (eCommerce) למכבי פארם

מכרז פומבי רגיל מספר 136/2019 מערכת למסחר אלקטרוני (eCommerce) למכבי פארם

מכרז מספר: 136/2019
מועד פרסום: 16/12/2019
מועד אחרון להגשת הצעות: 19/02/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק המסוגל לפתח, לספק, להקים, להפעיל ולתחזק מערכת מסחר אלקטרוני ( eCommerce ) באתר מקוון,  להזמנת תרופות, תכשירים ומוצרים רפואיים, על ידי חברי מכבי. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-6 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הינו בעל ניסיון מצטבר מוכח בישראל ו/או בעולם לפחות בשנתיים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בפיתוח, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת למסחר אלקטרוני eCommerce.
 • סיפק, בעצמו ולא על ידי ספקי/קבלני משנה, לפחות מערכת אחת למסחר אלקטרוני ((eCommerce, תקינה ועובדת לשביעות רצון המזמין/ים העונה לאמור מטה:
  א. פיתוח מערכת, אספקה, הקמתה, התקנתה, ניהולה, יישומה, הטמעתה, הדרכה, תפעול, מתן שירות ותחזוקה.
  ב. המערכת מנהלת לפחות 3,000 מק"טים ולפחות 5,000 הזמנות בחודש אחד.
 • הפלטפורמה המוצעת ישימה בתצורת ענן ציבורי או ענן של הספק.
 • הינו בעל הסמכה מיצרן הפלטפורמה המוצעת (תשתית ה- eCommerce) לשיווק וליישום הפלטפורמה.
 • השתתף בכנס ספקים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
כל זאת, החל מיום 16.12.19 ועד ליום 5.1.20 (למעט יום ג' 24.12.19). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 19.2.2020 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.