29 פברואר 2020 ד' אדר תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 140/2019

מכרז פומבי רגיל מספר 140/2019 להפעלה ותחזוקת חניון מרכז רפואי ברחוב הופיין בחולון

מכרז מספר: 140/2019
מועד פרסום: 19/12/2019
מועד אחרון להגשת הצעות: 10/02/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק שירותי הפעלת ותחזוקת חניון באמצעות מערכות ממוחשבות לתפעול גביה ובקרה, של חניון תת-קרקעי במרכז הרפואי שממוקם ברחוב הופיין 13 בחולון. ההתקשרות היא להפעלה של החניון ולתחזוקתו במשך תקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת 5 שנים. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בעל אישור עמידה בתקן ISO9001 לניהול חניונים .
 • השתתף בסיור ספקים.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה. בתאום מראש ובאישור בכתב ממכבי הספק יהא רשאי לבצע את עבודות הניקיון בלבד על ידי קבלן משנה מטעמו ועל חשבונו.
 • בעל ניסיון מוכח בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה (ראה נספח ד'1) בהפעלת ותחזוקת חניון באמצעות מערכות ממוחשבות לתפעול גביה ובקרה, הכולל ציוד ומערכות (מערכת זיהוי LPR ועמדות תשלום אוטומטיות) ומתן שירותי תפעול ותחזוקה בלפחות:
  א. שני חניונים פעילים שונים בישראל אשר בכל אחד מהם לפחות 200 מקומות חניה (בקומות תת קרקעיות ו/או עיליות) עם מערכות תקינות ופעילות;
  ב. עבור לפחות שני לקוחות שונים, בשנים 2018 ו/או 2019.
 • מפעיל בעצמו מוקד שליטה ובקרה (שו"ב) מאויש 24/7 בכל ימות השנה (למעט יום כיפור) המסוגל לקלוט קריאות ולטפל בפניות שונות שמועברות אליו בגין תקלות ו/או בגין נושאים אחרים הקשורים בתפעול החניון.
 • המוקד מגובה בגנרטור חירום אשר מספק חשמל לפחות שעתיים במקרה של הפסקת חשמל .
 • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
 
המעוניין  להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 19.12.19 ועד ליום 5.1.2020 (למעט יום ג' 24.12.19). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 10.2.2020 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.