13 יולי 2020 כ"א תמוז תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2019

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2019 לאספקת ציוד רפואי לחברי מכבי בביתם בתנאי שכירות

מכרז מספר: 116/2019
מועד פרסום: 30/12/2019

מועד עדכון: 10/02/2020
הרשמה להשתתפות במכרז: עד ליום 17.2.2020
מועד חדש אחרון להגשת הצעות: 4.3.2020 בשעה 12:00קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על עדכון דרישות במפרט ובמענה הטכני (נספח א') ועל מועדים חדשים במכרז הנדון, שפורסם ביום 30.12.19, כמפורט להלן:
סעיף 1.5.3 יהיה: "כולל בקבוק לאיסוף נוזלים עשוי מפלסטיק או זכוכית, בנפח של לפחות 800 cc עם פילטר אנטי בקטריאלי."
סעיף 1.6.4  יהיה: "כולל בקבוק לאיסוף נוזלים עשוי מפלסטיק או זכוכית, בנפח של לפחות 800 cc עם פילטר אנטי בקטריאלי."
סעיף1.7.2  יהיה: "VOLUME LIMIT בטווח פעולה ממיליליטר אחד בשעה ועד כליטר אחד לשעה."
סעיף 1.8.4 יהיה: "VOLUME LIMIT בטווח פעולה ממיליליטר אחד בשעה ועד כליטר אחד לשעה.".
כמו כן, יתוקנו בהסכם סעיפים: 15.1, 8.3.1, 10.1, 10.4, 13.3.41 - למסמכי המכרז יצורף קובץ המפרט את השינויים כאמור לעיל.
הרשמה להשתתפות במכרז - החל מיום 10.2.2020 ועד ליום 17.2.2020.
שאלות ובירורים – מיום 17.2.2020 עד ליום 19.2.2020 בשעה 12:00.
תשובות לשאלות – עד ליום 27.2.2020.
המועד האחרון להגשת ההצעות – 4.3.2020 בשעה 12:00.
הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה. התאריכים אינם כוללים ימי חג ומועד. כל שאר מסמכי המכרז ללא שינוי. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
--------------------------------------------------------------------------------
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק בפרישה ארצית לחברי מכבי בביתם, ציוד רפואי בתנאי שכירות, לרבות אחזקה וכל השירותים הכרוכים בכך. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של חמש שנים.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור בר תוקף "מפעל חיוני" על פי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא על-ידי קבלן משנה/אחר, למעט אספקת ציוד מתכלה לחברי מכבי בביתם אותה ניתן לבצע על ידי קבלן משנה מטעמו, על אחריותו ועל חשבונו.
 • בידיו אישור מהיצרן ו/או היבואן של הציוד לספק בישראל את הציוד המוצע על ידו ומפורט בטופס ההצעה.
 • בידיו אישור מהיצרן שהציוד המוצע על ידו והמפורט בטופס ההצעה נמכר בשנת 2018 בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה, בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות כמפורט שם.
 • לכל אחד מפריטי הציוד הרפואי המוצע על ידו קיים אישור אמ"ר תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות שבו מצויין כי הציוד מאושר לשימוש ביתי כולל:
  א. תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו, ככל שהותנו.
  ב.  מצויין במפורש באישור האמ"ר כי הציוד המוצע על ידו מאושר לשימוש ביתי.
 • הינו בעל ניסיון רציף מוכח בישראל של לפחות 3 שנים עד למועד אחרון להגשת ההצעות במכרז באספקת ציוד רפואי בתנאי שכירות למטופלים בביתם, כולל ציוד מתכלה הנדרש וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • סיפק בשנת 2018, בתנאי שכירות, לפחות ל- 400 מטופלים בביתם ציוד רפואי מנטר ותומך לתחום הנשימה וההזנה, כולל הציוד המתכלה הנדרש וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 30.12.19 ועד ליום 15.1.2020. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 24.2.2020 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.