13 יולי 2020 כ"א תמוז תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2019

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2019 לאספקת שירותי אחזקה, תיקונים וחילוץ ממעליות 

מכרז מספר: 135/2019
מועד פרסום: 30/12/2019
מועד אחרון להגשת הצעות: 02/02/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי תחזוקה ותיקונים למעליות, חילוץ נוסעים ממעלית תקולה, כולל אספקת חלפים, ציוד וחומרים הדרושים לאחזקת כל אחת מהמעליות תקינה ועובדת בכל ימות השנה. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בעל רישיון בר תוקף למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז למתן שרותי אחזקת מעליות ממשרד העבודה.
 • בעל אישור בר תוקף למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בדבר היותו "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות העבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.
 • במהלך השנה האחרונה סיפק בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו שירותי אחזקה  לפחות ל-80 מעליות ברחבי הארץ.
 • הינו בעל ניסיון רציף ומוכח בישראל של לפחות 5 שנים עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז באספקת השירותים נשוא מכרז זה וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • בעל יכולת לספק את השירותים בכל רחבי הארץ, לרבות : אילת, איו"ש ורמת הגולן.
 • מסוגל לספק בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו ועל אחריותו את כל השירותים נשוא מכרז זה.
 • מסוגל לבצע את עבודת השירותים לפחות בשני אתרים שונים של מכבי בו זמנית.
 • מעסיק לפחות 5 מעליתנים מוסמכים שלכל אחד מהם תעודת אסמכה בת תוקף ממשרד העבודה, למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 • לרשותו לפחות 15 רכבי שירות.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויקבל את מסמכיו, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון),  במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 30.12.19 ועד ליום 9.1.2020. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 2.2.2020 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.