13 יולי 2020 כ"א תמוז תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2020 לאספקת שירותי ניקיון במחוז השרון

מכרז מספר: 111/2020
מועד פרסום: 02/01/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 05/02/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ניקיון במתקני מכבי במחוז השרון, המחולקים לצורך מכרז זה ל-2 אשכולות. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
תקופת ההתקשרות היא ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה ועד ליום 14.12.2023.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בעל רישיון בתוקף מאת משרד הכלכלה והתעשייה לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון.
 • הוא או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
 • הוא או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, הכל על פי החוק (כאשר מספר קנסות גם בגין אותה עבירה נמנים כקנסות שונים).
 • ערך שעת עבודה לעובד בהצעה (כולל תנאים סוציאליים) לא יפחת מ-50.06 ₪ (כאמור בנספח ד2 למכרז). מחיר זה אינו כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ, והכל בכפוף להוראות משרד הכלכלה והתעשייה.
 • הוא או בעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) הינם בעלי ניסיון מוכח בישראל של לפחות 4 שנים רצופות עד מועד פרסום המכרז, במתן שירותי ניקיון.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 2 שנים רצופות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן שירותי ניקיון במתקן רפואי שהינו אחד מאלה בלבד: בתי חולים ו/או מרפאות קופות חולים, שבין האזורים פתח תקוה בדרום, אריאל במזרח, נתניה צפון, קו הים במערב.
 • מעסיק לפחות 500 עובדים העוסקים במתן שירותי ניקיון.
 • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪ .
 • השתתף בכנס ספקים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 2.1.20 ועד ליום 15.1.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.2.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.