13 יולי 2020 כ"א תמוז תש"פ

מכרז פומבי ממוכן מתפתח מספר 114/2020 למכירת זכויות בנכס ברחוב נחל גרופית 9 , מצפה רמון

מכרז פומבי ממוכן מתפתח מספר 114/2020 למכירת זכויות בנכס ברחוב נחל גרופית 9 , מצפה רמון

מכרז מספר: 114/2020
מועד פרסום: 16/01/2020
מועד חדש אחרון להגשת הצעות: 27/02/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
מכבי לא תשלם דמי תיווך. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד, או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.
  • נרשם וקיבל חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך, והשתתף בסיור ביום 10.2.20 . ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת חוברת חתומה.

המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויירשם במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל אביב, קומה - 14 , אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א' ה', בין השעות - 10:00-14:00 , החל מיום 16.1.20 ועד ליום 5.2.20 ויהא זכאי לקבל את מסמכיו כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון).
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il באופן הקבוע במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות באמצעות הדואר האלקטרוני הנ"ל הוא 27.2.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תגענה לידי רכזת הוועדה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. המועד להגשת ההצעות בהליך ממוכן (אלקטרוני) הוא 8.3.20 בשעה 12:30 בדיוק.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.