04 יולי 2020 י"ב תמוז תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2020 לעמדות שירות מסוג AIO - אספקה, התקנה ותחזוקה

מכרז מספר: 115/2020
מועד פרסום: 24/02/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 05/04/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק, להתקין ולתחזק באתרי מכבי עמדות שירות מסוג All In One (AIO) ומתקנים לתליית העמדות הנ"ל. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל בשנים 2017-2019, באספקת השירותים נשוא מכרז זה, עבור לפחות 3 ארגונים/חברות.
 • במהלך השנים 2017-2019, סיפק לפחות 450 עמדות שירות במצטבר ל-3 ארגונים/חברות לפחות בפרישה ארצית.
 • מסוגל לספק למכבי בעצמו את עמדות השירות המוצעות בפרישה ארצית , ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • לרשותו (בבעלותו או באמצעות התקשרות עם קבלן משנה) מעבדת שירות בארץ, המסוגלת לבצע שירותי תחזוקה.
 • מפעיל (בעצמו או ע"י קבלן משנה) מוקד שירות מאוייש המעניק שרותי תחזוקה ותמיכה בפרישה ארצית, עבור לפחות 3 ארגונים/חברות כשברשות כל אחד מהם לפחות 150 עמדות שירות.
 • מעסיק אצלו לפחות 5 טכנאי שירות בעלי ידע למתן שירות ותמיכה בציוד מחשוב.
 • בעל תקן ISO 9001.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 24.2.20 ועד ליום 12.3.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.4.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.