17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 113/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 113/2020 לביטוח רכוש חבויות וכספים לקבוצת מכבי

מכרז מספר: 113/2020
מועד פרסום: 09/03/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 22/04/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם חברת ביטוח המסוגלת לספק למכבי ולגופים הנוספים ("קבוצת מכבי") ביטוח רכוש, חבויות וכספים כמפורט. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו. לא ייערך משא ומתן. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח כללי מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • מבטח, במועד הגשת מסמכי המכרז, לפחות שלושה מבוטחים בהיקף כיסוי של לפחות 2,000,000,000 ₪ (לכל מבוטח) בפוליסת רכוש ואובדן תוצאתי.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל בביטוחי רכוש וחבויות וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, יישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 9.3.20 ועד ליום 22.3.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 22.4.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.