17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2020 לאספקת ואחזקת מערכות US (PREMIUM) לביצוע אקו לב

מכרז מספר: 120/2020
מועד פרסום: 19/03/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 05/05/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מערכות על-קול (Ultra-Sound) לביצוע אקו לב דו מימד PREMIUM (מהדור המתקדם) בעל יכולת שדרוג לתלת מימד במבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים הכוללות את כל רכיבי החומרה הדרושים להפעלתן, לרבות מתמרים יעודיים, כל התוכנות הדרושות לשימושים המיועדים ואת אמצעי התיעוד והממשקים הדרושים לחיבור למערכות המיחשוב של מכבי. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת אחת בת שנה.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ למערכות שהציע.
 • מסוגל לספק למכבי את המערכות, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • למערכת המוצעת אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • למערכת המוצעת אישור אמ"ר בתוקף.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל לפחות ב-5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת מערכות US ו/או ציוד רפואי למשתמש מקצועי (לא שימוש ביתי) על  כל רכיביהן כולל אחזקה שוטפת, וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • ליצרן המערכות ותק של 5 שנים לפחות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בייצור / שיווק מערכות US לביצוע אקו לב בארץ ובעולם.
 • ליצרן המערכות ותק של שנתיים לפחות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בייצור / שיווק המערכות נשוא מכרז זה בארץ ובעולם.
 • בעל מערך שירות אחזקה ותפעול הכולל לפחות שני טכנאים בעלי הכישורים הבאים עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באחזקת מכשירי US:  הסמכה של היצרן ; ניסיון של לפחות 3 שנים.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובמענה הטכני ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.

המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 19.3.20 ועד ליום 29.3.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 5.5.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.