10 יולי 2020 י"ח תמוז תש"פ

מכרז פומבי רגיל מספר 104/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 104/2020 להחלפת ואחזקת מערכת מיזוג אויר במרכז רפואי בלפור 10 בתל אביב

מכרז מספר: 104/2020
מועד פרסום: 27/04/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 24/05/2020

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק להתקין ולתחזק מערכת מיזוג חדשה מסוג VRF במרכז הרפואי של מכבי ברחוב בלפור 10 בתל אביב, כולל: כל ההתאמות הנדרשות במבנה ; פירוק ופינוי של מערכות מזוג האויר הישנות, כולל המערכות הנמצאות על הגג והפנימיות, ועבודות המנוף.
הכל בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים – הכוללת תקופת אחריות ותקופת אחזקה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל רישיון קבלן רשום לעבודות מתקני מיזוג אויר וקירור, בסיווג 170 סוג ב', על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסיות, התשמ"ח-1988.
  • בידיו אישור בכתב מהיבואן הרשמי בארץ של המערכת המוצעת שהינו מוסמך ומאושר להתקין את המערכת המוצעת ולתת שירות אחזקה למערכת זו לאחר התקנתה. במקרה שבו היבואן הרשמי הוא המציע, יציג היבואן אישור בכתב מיצרן המערכת המוצעת על היותו נציגו המורשה להתקנה ותחזוקה של המערכת המוצעת על ידו.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכת המוצעת, להתקינה ולספק שירותי תחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט עבודות התאמה, עבודות שינוע ציוד המערכת, עבודות צנרת מים, עבודות פחחות ועבודות חשמל אותן יהא רשאי לבצע, על אחריותו ועל חשבונו, באמצעות קבלן משנה.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים (עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה) באספקה, התקנה ותחזוקה של 2 מערכות מיזוג אויר, שהתפוקה הכוללת של כל אחת מהן הינה לפחות 100 טון קירור.
  • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 10,000 ₪.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 27.4.20 ועד ליום 7.5.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 24.5.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.