17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2020 לביטוח רכוש  חבויות  וכספים - מכבי

מכרז מספר: 124/2020
מועד פרסום: 11.05.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 17.06.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם חברת ביטוח המסוגלת לספק למכבי ולגופים הנוספים ("קבוצת מכבי") ביטוח רכוש, חבויות וכספים כמפורט.
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
לא ייערך משא ומתן.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה.
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח כללי מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • מבטח, במועד הגשת מסמכי המכרז, לפחות שלושה מבוטחים בהיקף כיסוי של לפחות 2,000,000,000 ₪ (לכל מבוטח) בפוליסת רכוש ואובדן תוצאתי.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל בביטוחי רכוש וחבויות וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 11.05.2020 ועד ליום 18.05.2020 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 17.06.2020 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.