17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2020 להקמת ותפעול מרכז ארצי לגיוס עובדים

מכרז מספר: 121/2020
מועד פרסום: 02.06.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 30.06.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי איפיון, הקמה ותפעול (במתקן מכבי) מרכז ארצי לגיוס עובדים ומנהלים למכבי. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • בעל ניסיון מוכח של לפחות שנתיים עד מועד פרסום מכרז זה בהפעלת מרכז גיוס ארצי פעיל ובמתן כל השירותים נשוא מכרז זה אצל לפחות 2 ארגונים גדולים כשכל אחד מהם מעסיק לפחות 1,000 עובדים.
  • עמד בכל ציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 2.6.20 ועד ליום 11.6.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו (לא כולל ימי חג ומועד). ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 30.6.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.