17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 105/2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 105/2020 לעבודות התאמה להקמת מרכז רפואי במגדל העמק

מכרז מספר: 105/2020
מועד פרסום: 04.06.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 06.07.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
תוכניות תברואה
קרקע               קומה א           גגות
ביוב קרקע          ביוב קומה א  
מים קרקע          מים קומה א
תכניות מיזוג
קובץ 1     קובץ 2      קובץ 3
בטיחות
מרפאה      בית מרקחת     חלק א      חלק ב
אדריכלות פארם
דלתות 200
מפרט    634-200

פריסות וחתכים 600
634-601     634-602     634-650

נגרות 500
634-500 

תכניות רשימות - plan
634-0001     634-00-011     634-00-012

634-00-013     634-00-014     634-00-015


אדריכלות מרפאה
דלתות-אלומיניום-מסגרות 200
אלומיניום
634-400    מפרט

מתכת
634-300    מפרט

עץ
634-200    מפרט

נגרות 500
634-500

פריסות 600
634-603      634-603-1     634-604     634-605     634-606     634-607   

תכניות רשימות - plan
 634-01-0001    634-01-011    634-01-012    634-01-013    634-01-014   

634-01-015     מיגון קרקע    תוכנית מיגון    רנטגן     גג   
חשמל
3187-1     3187-2     3187-3    3187-4A    3187-4
3187-5     3187-6    3187-7    3187-8
 
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות התאמה להקמת מרכז רפואי חדש ברחוב נחל הצבי 120 במגדל העמק  בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
העבודות  נשוא מכרז זה תושלמנה תוך 6 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה. העבודות תבוצענה בשטח הממוקם במבנה רב תכליתי שכולל שטחי מסחר, סופרמרקט ומרפאות.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2017-2019 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 2,000,000 ₪ בשנה, בלפחות שתיים מבין השנים הנ"ל.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, קבוצה ג'-1 ענף 100 לפחות או קבוצה א-'3 ענף 131 לפחות.
  • במהלך 5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, ביצע בעצמו עבודות דומות בלפחות 3 פרויקטים של שיפוץ או הקמת מבני ציבור ו/או מרפאות ו/או בתי חולים כאשר כל אחת מהעבודות בנפרד בשטח של לפחות 600 מ"ר ובהיקף כספי של לפחות 2,000,000 ₪.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו והשתתף בכנס ספקים.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 4.6.20 ועד ליום 16.6.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 6.7.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז