17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2020 לאספקת מכשיר וריאגנטים לביצוע בדיקות Calprotectin

מכרז מספר: 118/2020
מועד פרסום: 04.06.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 13.07.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בישראל.
  • מסוגל לספק למכבי את נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • למכשיר ולריאגנטים אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל, של לפחות שנה עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז באספקת תמיכה אפליקטיבית וטכנית למכשיר המוצע.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 4.6.20 ועד ליום 17.6.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 13.7.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשיר אוטומטי, כולל ריאגנטים לביצוע בדיקות קלפרוטקטין וכולל שירותי אחזקה בתקופת ההסכם והאופציות. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן.