17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 103/2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 103/2020 לעבודות שיפוץ במרכז הרפואי אורה רמת גן

מכרז מספר: 103/2020
מועד פרסום: 22.06.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 02.08.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
 
אדריכלות
אינסטלציה
בטיחות
 
מתזים
קונסטרוקציה
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ במרכז הרפואי ברחוב אורה 4, רמת גן, בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
העבודות נשוא מכרז זה תושלמנה תוך 10 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2017-2019 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 2,500,000 ₪ בלפחות בכל אחת משתיים מהשנים הנ"ל.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, קבוצה ג'2 ענף 100 לפחות או קבוצה א'4 ענף 131 לפחות.
  • במהלך 5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ביצע בעצמו עבודות דומות בלפחות 3 פרויקטים של שיפוץ מבני ציבור ו/או מרפאות ו/או בתי חולים, כאשר כל אחת מהעבודות בנפרד בשטח של לפחות 1,500 מ"ר ; כל אחת מהעבודות בנפרד בהיקף כספי של לפחות 3,000,000 ₪.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 22.06.2020 ועד ליום 05.07.2020 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 02.08.2020 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז