17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2020 לשירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי 

מכרז מספר: 116/2020
מועד פרסום: 13.07.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 19.08.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק לה שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי כמוגדר במפרט. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם ליעדים ולכמויות המוערכות בהתאם לדרישות כמפורט במסמכי המכרז.
2ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים (1) זהים ; או (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל.
 • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • בעל ניסיון בישראל של לפחות 5 שנים רצופות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז במתן שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי כמוגדר במפרט.
 • מסוגל לספק למכבי את  השירותים נשוא המכרז - בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר (למעט שירותי מוסך ושירותי גרירה אותם יהא רשאי לספק על ידי קבלן משנה מטעמו, על חשבונו ועל אחריותו).
 • בבעלותו ובניהולו לפחות 3 מוקדי שירות מאויישים, בפרישה ארצית, באזורים דרום (מקו רוחב גדרה דרומה); מרכז;  וצפון (מקו רוחב חדרה צפונה).
 • בבעלותו מוקד טלפוני עם מענה אנושי בכל ימות השנה, בכל ימות השבוע 24 שעות (פרט ליום כיפור).
 • במועד הגשת ההצעה, מספק שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי, לפחות ל-3 גופים, כאשר לכל אחד מהם הוא מספק את השירותים לפחות ל-300 כלי רכב.
 • הגיש הצעה לשירותים נשוא המכרז לכלי רכב מתוצרת של 4-6 יצרני רכב שונים, מתוך רשימת היצרנים הרשומים בנספח ב'3 למסמכי המכרז, בכל אחת מ- 4 הקטגוריות, כרשום בטופס ההצעה (נספח ד'2 (א)), למעט בקטגוריה 5 כרשום שם.
 • מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.
 • מעסיק אצלו בחצריו קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה בתוקף ממשרד התחבורה.
 • נרשם למכרז ורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו אישור העברה בנקאית (מידית) הכולל את פרטי התשלום וציון מספר מכרז – הכל כאמור בסעיף 3.2.
לכל דבר וענין הנוגע למכרז זה, ניתן לפנות אל רכזת ועדת המכרזים, גב' ענת מנדל, נציגת מכבי, בשעות הפעילות: ימים א-ה בין השעות 10:00-14:00 (לא כולל ימי חג ומועד), באמצעות דואר אלקטרוני: Mandel_An@mac.org.il.
על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון מספר: 03-5143643.