17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 119/2020 לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים שולחניים לנשים בהיריון

מכרז מספר: 119/2020
מועד פרסום: 13.07.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 26.08.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי מדי לחץ דם דיגיטליים שולחניים לנשים בהיריון למכירה בבתי מרקחת "מכבי פארם". הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ למדי לחץ הדם המוצעים על ידו.
  • לדגם המוצע על ידו אישור אמ"ר בתוקף, כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו.
  • מסוגל לספק למכבי מדי לחץ הדם בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, בפרישה ארצית בכל רחבי הארץ, למעט הפצת מדי לחץ הדם למתקני מכבי שיכול שתיעשה באמצעות קבלן משנה מטעמו.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 5 שנים, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת מדי לחץ דם וכל השירותים הכרוכים בכך לפחות ל-3 גופים שונים.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 13.07.2020 ועד ליום 26.07.2020 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 26.08.2020 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.