17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2020 לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה ודואר

מכרז מספר: 126/2020
מועד פרסום: 20.07.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 31.08.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי שינוע דגימות מעבדה ודואר ושירותי ניהול מרכז הפצת דואר/חבילות בפרישה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2019-2017, ממתן שירותי שינוע, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 15 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.
 • מספק שירותי שינוע לפחות ללקוח אחד בכל אחת מהשנים 2017-2019, בהיקף של  לפחות 2 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות שנתיים עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת השירותים נשוא המכרז וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • מספק היום שירותי שינוע בפרישה ארצית – כולל רמת הגולן, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ואילת.
 • פוקד לפחות 200 נקודות גאוגרפיות אחת ליום (בממוצע שבועי).
 • בעל מרכז פעיל להפצה ומיון דואר ו/או חבילות. 
 • לרשותו בפועל (כולל באמצעות קבלני משנה מטעמו - על אחריותו ועל חשבונו) לפחות 50 כלי רכב כמתואר בסעיף 4.1.1 במפרט (מתוכם לפחות 10 "גדולים").
 • מעסיק אצלו קצין בטיחות בתעבורה המפקח על כל הרכבים והנהגים (כולל רכבי ונהגי קבלני המשנה).
 • בידו אישור בתוקף על היותו "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז-1967.
 • ברשותו מערכת ממוחשבת לניטור, מעקב, בקרה ודיווח של תנועה ומיקום של הפריטים המשונעים בהתאם למוגדר במפרט, שהוכחה בתהליך פומבי "לביצוע פיילוט לבחינת מערכת ממוחשבת אוטומטית לניטור שירותי שינוע של דגימות מעבדה" שפורסם ע"י מכבי בתאריך 14.2.2019.
 • בידיו תו תקן לאיכות 9001/2015ISO  או לחילופין 9001/2008ISO  מגוף מוסמך המוכר בישראל.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז", אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 20.7.20 ועד ליום 30.7.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.8.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.