17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2020 לאספקת שירותי תרגום סימולטני בטלפון

מכרז מספר: 122/2020
מועד פרסום: 20.07.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 06.09.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לה שירותי תרגום סימולטני של שיחות טלפון בין חבר מכבי לנציג שירות / רופא / מטפל.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה אחת נוספת בת שנתיים, בתנאים זהים או מיטבים, בתיאום עם הזוכה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שנה עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת השירות נשוא מכרז זה וכל השירותים הכרוכים בכך, כולל מוקד טלפוני פעיל בנפח של לפחות 500 שיחות בחודש, מהן לפחות 250 שיחות בשפה הרוסית.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם כמשתתף במכרז, כאמור בסעיף ‎3.2 בפרק המנהלה.
לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל רכזת ועדת המכרזים של מכבי, גברת ענת מנדל, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: Mandel_An@mac.org.il, אליו יצורף טופס ההרשמה למכרז (נספח ד'1) שפורסם באתר מכבי שירותי בריאות ביחד עם מסמכי המכרז.
ההרשמה תבוצע החל מיום 20.7.20 ועד ליום 5.8.20 בלבד. פניות שתגענה לאחר התאריך  האמור, לא תתקבלנה! על הנרשם לוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 06.09.20 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.