17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 130/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 130/2020 לאחזקת מערכות מיזוג אויר במחוז ירושלים והשפלה

מכרז מספר: 130/2020
מועד פרסום: 03.08.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 14.09.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי תחזוקה שוטפת, אחזקה מונעת למערכות מיזוג מסוג צילרים ומזגנים מפוצלים (קבוצה א') וכן למערכות מיזוג מסוגVRF  ומפוצלים (קבוצה ב'). הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות נשוא מכרז זה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט השירות למערכות VRF אותו יוכל לספק על ידי קבלן משנה/אחר על חשבונו ועל אחריותו.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות בשלוש שנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, באספקת השירות נשוא המכרז למערכות מזוג אויר בהיקף מצטבר של לפחות 2500 טון קירור לפחות לשני לקוחות שונים.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.

המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 3.8.20 ועד ליום 18.8.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 14.9.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.