07 מאי 2021 כ"ה אייר תשפ"א

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 106/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 106/2020 לעבודות התאמה להקמת מרכז רפואי חדש בנהריה 

מכרז מספר: 106/2020
מועד פרסום: 17.08.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 30.08.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
אדריכלות
חשמל
מיזוג אוויר
קונסטרטקטור
תברואה
תקשורת
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות להתאמת מבנה קיים  למרכז רפואי חדש ברח' וולפסון 4 בנהריה בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
העבודות  נשוא מכרז זה תושלמנה תוך 8 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה.
 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2017-2019 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 3,500,000 ₪ בלפחות שתיים מהשנים הנ"ל.
  • ידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, קבוצה ג'-2 ענף 100 לפחות.
  • מהלך 5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ביצע בעצמו עבודות דומות בלפחות 3 פרויקטים של שיפוץ בנינים ציבורים , כאשר כל אחת מהעבודות בנפרד בשטח של לפחות 1000 מ"ר ובהיקף כספי של לפחות 3,000,000 ₪.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.

המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 17.8.20 ועד ליום 30.8.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 12.10.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.