17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 128/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 128/2020 לאספקת מערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בבתיהם

מכרז מספר: 128/2020
מועד פרסום: 13.08.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 23.09.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
נספח להסכם - הצהרת עובד החברה

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 5 ספקים המסוגלים לספק מערכות העשרת חמצן לחברי מכבי בבתיהם בחלוקה לשלוש קבוצות:  א' - מחוללי חמצן נייחים, גלילי חמצן נייחים וניידים;  ב' - מערכות חמצן נוזלי; ג' - מחוללי חמצן ניידים.  הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור מפעל חיוני ממשרד העבודה והרווחה.
 • מסוגל לספק למכבי את השירותים בפרישה ארצית בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • בעל ניסיון רציף בישראל של לפחות שלוש שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת המוצרים נשוא המכרז למטופלים בבתיהם.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.


 • דרישות נוספות למערכות קבוצה א' בלבד :
   בידיו אישורים/רישיונות מאגף הרוקחות של משרד הבריאות על רישום החמצן הדחוס בפנקס התרופות, על שם יצרן החמצן או המציע כשאישורים אלה בני תוקף למועד האחרון להגשת הצעות.
   בידיו אישור מהיצרן כי מחוללי החמצן הנייחים המוצעים על ידו סופקו בכמות מצטברת של לפחות 2,500 יחידות בשנת 2019 בישראל ו/או בארה"ב ו/או במערב אירופה ו/או ביפן.
   סיפק בשנת 2019, בפרישה ארצית, מערכות מקבוצה א' עבור לפחות 1,000 מטופלים בביתם בישראל.
 • דרישות נוספות למערכות קבוצה ב' בלבד :
   בידיו אישורים/רישיונות מאגף הרוקחות של משרד הבריאות על רישום החמצן הנוזלי בפנקס התרופות, על שם יצרן החמצן או המציע כשאישורים אלה בני תוקף למועד האחרון להגשת הצעות.
   סיפק בשנת 2019, בפרישה ארצית, מערכות חמצן נוזלי מקבוצה ב' עבור לפחות 70 מטופלים בביתם בישראל.
 • דרישות נוספות למערכות קבוצה ג' בלבד :
   בידיו אישורים/רישיונות של Federal Aviation Administration לשימוש בטיסה (אישור FAA) בני תוקף למועד האחרון למועד האחרון להגשת הצעות.
   סיפק בשנת 2019, בפרישה ארצית, מחוללי חמצן ניידים למטופלים בבתיהם עבור לפחות 100 מטופלים בישראל.


  המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 13.8.20 ועד ליום 26.8.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.9.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.