07 מאי 2021 כ"ה אייר תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2020 לאספקת מוצרי טקסטיל ושירותי כביסה

מכרז מספר: 117/2020
מועד פרסום: 24/08/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 18/10/2020

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 3 ספקים המסוגלים לספק למכבי מוצרי טקסטיל, שירותי כביסה ושינוע, למתקני מכבי המחולקים לצורך מכרז זה ל-3 אשכולות. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו רישיון לניהול עסק
 • בידו אישור בר תוקף להיותו "מפעל חיוני," כהגדרת המושג בחוק שירות העבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, עבור השירותים נשוא המכרז.
 • עומד בחוזר משרד הבריאות 29/2014 "טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילה".
 • בידו אישור תו תקן 9001 ISO.
 • בבעלותו לפחות 5 רכבים מסחריים העומדים בדרישות חוזר משרד הבריאות 29/2014 ושעלו על הכביש לא לפני תחילת 2015.
 • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ללא קבלני משנה.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל, לפחות בשתי השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת השירותים נשוא המכרז.
 • מספק שירות לפחות לבית חולים / קופות חולים אחד/ת.
 • מספק שירות לכלל לקוחותיו בהיקף מצטבר של לפחות 2,500 עובדים, ולפחות ל-230 נקודות באתרים שונים.
 • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובמענה הטכני ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 24.8.20 ועד ליום 6.9.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 18.10.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.