07 מאי 2021 כ"ה אייר תשפ"א

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 107/2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 107/2020

מכרז מספר: 107/2020
מועד פרסום: 14.09.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 24.09.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
 
בטיחות 107
אדריכלות  107
אינסטלציה 107
חשמל 107 
מ.נ.מ. 107 
מיזוג אוויר
מכבי שירותי בריאות (להלן "מכבי") מזמינה בזה קבלנים להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ עבור הקמת מרכז רפואי חדש בקניון עופר מרום שברחוב חיים לנדאו 7, רמת גן (להלן "העבודות") בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
מכבי רשאית, עד לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה, לעשות שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בהיקף והגדרת העבודות ובכל מסמך ממסמכי מכרז זה. שינויים, הוספות והפחתות, אם וככל שיהיו כאלה, יוצגו ויפורסמו ובכלל זה לכל הקבלנים שנרשמו למכרז זה.
העבודות מתייחסות לעבודות שיפוץ בשטח של כ-430 מ"ר.
העבודות תושלמנה תוך 4 חודשים קלנדריים מיום מתן צו תחילת עבודה. ראה נספח ג'2 להסכם - תנאים  מיוחדים.
רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
    הכנסותיו בשנים 2017-2019 מעבודות בינוי, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,500,000 ₪ בלפחות בכל אחת משתיים מהשנים הנ"ל.
  • בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, קבוצה ג'1 ענף 100 לפחות או קבוצה א'3 ענף 131 לפחות.
  • במהלך 5 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, ביצע בעצמו עבודות דומות בלפחות 3 פרויקטים של שיפוץ בנינים ציבורים, כאשר כל אחת מהעבודות בנפרד בשטח של לפחות 400 מ"ר ובהיקף כספי של לפחות 1,500,000 ₪.
  • "בניין ציבורי" – כהגדרתו בתקנה 8.01 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
  • השתתף בסיור קבלנים כאמור בסעיף 3.4 לעיל.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • נרשם כמשתתף במכרז, כאמור בסעיף ‎3.2 בפרק המנהלה.
עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תיפסל.

לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל רכזת ועדת המכרזים של מכבי, גברת ענת מנדל, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: Mandel_An@mac.org.il, אליו יצורף טופס ההרשמה למכרז (נספח ד'1) שפורסם באתר מכבי שירותי בריאות ביחד עם מסמכי המכרז.
ההרשמה תבוצע החל מיום 14.9.20 ועד ליום 24.9.20 בלבד. פניות שתגענה לאחר התאריך  האמור, לא תתקבלנה!