17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2020 לאספקת מערכת אוטומציה, מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות כימיה ואנדוקרינולוגיה

מכרז מספר: 135/2020
מועד פרסום: 17/09/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 18/11/2020

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מערכות אוטומציה, מכשירים אוטומטיים המקושרים אליה כולל ריאגנטים לביצוע בדיקות כימיה ואנדוקרינולוגיה  ושירותי אחזקה ותמיכה. ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בחמש  תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים (1) זהים ; או (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • בידו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בישראל.
  • למכשירים ולריאגנטים המוצעים אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA.
  • מסוגל לספק למכבי את נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שנה, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, באספקת תמיכה אפליקטיבית וטכנית למכשירים האוטומטיים המוצעים.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בהתקנה ותמיכה מקצועית של מכשירים לביצוע בדיקות בתחומים אנדוקרינולוגיה וכימיה ובמערכות אוטומציה.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן - נספחים ב'1+ב'2.
  • התחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, בנוסח המצ"ב כנספח ד'6 למכרז זה, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז-2007.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו אישור העברה בנקאית הכולל את שם המשלם, סכום, תאריך, מוטב, מספר אסמכתא / סימוכין, וציון מספר מכרז.
ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 135/2020  לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14".
ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 18/11/20 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לעיל, לא תתקבלנה!