26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

מכרז פומבי ממוכן מתפתח מספר 131/2020 למכירת זכויות בנכס שברחוב אילת 54 בחולון

מכרז פומבי ממוכן מתפתח מספר 131/2020 למכירת זכויות בנכס שברחוב אילת 54 בחולון

מכרז מספר: 131/2020
מועד פרסום: 17.09.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 06.12.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
 
 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
מכבי לא תשלם דמי תיווך. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il

רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחיים:
  • יחיד, או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976
  • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בסיור מציעים.
 
המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 17.9.20
ועד ליום 18.10.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל, כמפורט במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 15.11.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת