17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2020 למתן שירותי הסעת עובדים במחוז ירושלים והשפלה

מכרז מספר: 132/2020
מועד פרסום: 24.09.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 09.11.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי הסעת עובדים, מטופלים ושליחויות במחוז ירושלים והשפלה.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים (1) זהים; או (2) מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • מסוגל לספק למכבי שירותי הסעת עובדים בכל רחבי מחוז ירושלים השפלה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר (נהג לא ייחשב קבלן משנה).
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים מצטברות ב-5 השנים האחרונות שעד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, עבור לפחות שלושה  גופים ציבוריים (כגון קופות חולים, משרדי ממשלה, רכבת ישראל, חברת חשמל וכו') באספקת שירותי הסעה וכל השירותים הכרוכים בכך..
  • בידיו תעודת רישיון עסק, בתוקף, להפעלת חברת הסעות.
  • לרשותו צי של לפחות 10 כלי רכב ו-10 נהגים.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם כמשתתף במכרז, כאמור בסעיף ‎3.2 בפרק המנהלה.
לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל רכזת ועדת המכרזים של מכבי, גברת ענת מנדל, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: Mandel_An@mac.org.il, אליו יצורף טופס ההרשמה למכרז (נספח ד'1) שפורסם באתר מכבי שירותי בריאות ביחד עם מסמכי המכרז.
ההרשמה תבוצע החל מיום 24.09.20 ועד ליום 14.10.20 בלבד. פניות שתגענה לאחר התאריך  האמור, לא תתקבלנה! על הנרשם לוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
הצעה תוגש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה יירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 132/2020 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברחו' המרד 27, תל אביב, קומה 14".
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 09.11.20 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.