17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 102/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 102/2020 להחלפת ואחזקת מערכת מיזוג אוויר במרכז רפואי יהוד

מכרז מספר: 102/2020
מועד פרסום: 15.10.2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 02.12.2020 בשעה 12:00

קישורים למסמכי המכרז:
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק, להתקין ולתחזק מערכת מיזוג מסוג VRF במרכז הרפואי של מכבי ברחוב דרך העצמאות 56 יהוד.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים - הכוללת תקופת אחריות ותקופת אחזקה כמפורט במסמכי מכרז זה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
  • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • בעל רישיון קבלן רשום לעבודות מתקני מיזוג אוויר וקירור, בסיווג 170 סוג ב', על פי תקנות ירשום קבלנים לעבודות הנדסיות, התשמ"ח-1988.
  • בידיו אישור בכתב מהיבואן הרשמי בארץ של המערכת המוצעת שהינו מוסמך ומאושר להתקין את המערכת המוצעת ולתת שירות אחזקה למערכת זו לאחר התקנתה. במקרה שבו היבואן הרשמי הוא המציע, יציג היבואן אישור בכתב מיצרן המערכת המוצעת על היותו נציגו המורשה להתקנה ותחזוקה של המערכת המוצעת על ידו.
  • מסוגל לספק למכבי את המערכת המוצעת, להתקינה ולספק שירותי תחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט עבודות התאמה, עבודות שינוע ציוד המערכת, עבודות צנרת מים, עבודות פחחות ועבודות חשמל אותן יהא רשאי לבצע, על אחריותו ועל חשבונו, באמצעות קבלן משנה.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 3 שנים (עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז) באספקה, התקנה ותחזוקה של 2 מערכות מיזוג אוויר מסוג VRF, שהתפוקה הכוללת של כל אחת מהן הינה לפחות 80 טון קירור.
  • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 10,000 ש"ח, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
  • נרשם כמשתתף במכרז כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
  • השתתף בכנס ספקים.
לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל רכזת ועדת המכרזים של מכבי, גברת ענת מנדל, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: Mandel_An@mac.org.il, אליו יצורף טופס ההרשמה למכרז (נספח ד'1) שפורסם באתר מכבי שירותי בריאות ביחד עם מסמכי המכרז.
ההרשמה תבוצע החל מיום 15.10.20 ועד ליום 28.10.20 בלבד. פניות שתגענה לאחר התאריך  האמור, לא תתקבלנה! על הנרשם לוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.
הצעה תוגש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה יירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 102/2020 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברחו' המרד 27, תל אביב, קומה 14".
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 2.12.20 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.