26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2020

מכרז פומבי רגיל 123/2020 לאספקת שירותי שינוע, אחזקה ואחסון מבנים יבילים (קרוואנים)

מכרז מספר: 123/2020
מועד פרסום: 15/10/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 23/11/2020

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק לה שינוע אחזקה ואחסון מבנים יבילים (קרוואנים) ברחבי מחוז הצפון של מכבי. הכל ועל פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד; או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • מסוגל לספק את השירות נשוא המכרז בעצמו, בכל מרחב המחוז, ולא על-ידי קבלן משנה/אחר.
 • בעל נסיון שוטף ומוכח בישראל, של לפחות שנה אחת עד מועד האחרון להגשת הצעות, באספקת השירות נשוא המכרז וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • לרשותו לפחות כלי רכב אחד מסוג רשיון ג' שהינו רכב גורר לנגררים במשקל עד 2,000 ק"ג בהתאם ובכפוף לחוקים ולתקנות, בעל רישוי תקף למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ושנת ייצור לא לפני 2017.
 • מעסיק אצלו לפחות שני נהגים בעלי רישיון נהיגה מסוג  C1תקף למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ובעלי ניסיון של לפחות שנתיים, בגרירת מבנים יבילים עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש בטופס אמות המידה.
 • נרשם במועד הנקוב, קיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו, והשתתף בכנס ספקים.  המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל משרדי מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 15.10.20 ועד ליום 28.10.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.11.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.