15 יוני 2021 ה' תמוז תשפ"א

מכרז פומבי רגיל מספר 133/2020

מכרז פומבי רגיל מספר 133/2020 לאספקת מכשירי על-קול (US) גניקולוגי מיילדותי, לבדיקה על ידי רופא/ה במרפאה

מכרז מספר: 133/2020
מועד פרסום: 05/11/2020
מועד אחרון להגשת הצעות: 21/12/2020

קישורים למסמכי המכרז:
 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשירי על-קול (US) גניקולוגי מיילדותי, המיועדים לבדיקה ראשונית ע"י רופא/ה במרפאה. להתקינם באתרי מכבי ברחבי הארץ, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם, הכל בפרישה ארצית. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • למכשיר המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • לדגם המכשיר המוצע על ידו אישור אמ"ר בתוקף או אישור בר תוקף כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר על פי הוראות משרד הבריאות, כולל תיעוד בדבר עמידה בהתניות הרגולטוריות שהותנו בו ככל שהותנו.
 • מסוגל לספק למכבי, בפרישה ארצית, את המכשירים נשוא מכרז זה, בהתאם להצעתו, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, ביקורת טכנית, ותיקונים נדרשים - בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר .
 • ליצרן המכשירים המוצעים ותק של לפחות 5 שנים ב: 
 • א. ייצור מכשירי ה-US נשוא המכרז;
 • ב. אספקת מכשירי ה-US נשוא המכרז באירופה או בארה"ב או בקנדה.
 • לספק, או לספק וליצרן יחדיו, ניסיון מצטבר מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים באספקת המכשירים נשוא המכרז, על  כל רכיביהם וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • המכשיר המוצע (דגם קיים או דגם משודרג) בשימוש פעיל:
   לפחות 3 שנים עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז בשלושה בתי חולים ציבוריים בישראל, מתוכם לפחות באחד ממרכזי הרפואה הגדולים – רמב"ם, בילינסון, איכילוב, הדסה, שיבא וסורוקה.
  או, לחילופין,
   לפחות ב-3 השנים האחרונות עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ב-6 בתי חולים כלשהם בישראל.
 • בעל מערך שירות בישראל בפריסה ארצית, הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה מטעם יצרן המכשירים המוצעות, שכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחזוקת מכשירים US גניקולוגיות מיילדותיות.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
 • נרשם במועד הנקוב וקיבל ממכבי הודעת אישור על רישומו.


  המעוניין להרשם ולהשתתף במכרז, ישלח את בקשתו על גבי "טופס ההרשמה למכרז" , אל מכבי שירותי בריאות, לידי גב' ענת מנדל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני Mandel_An@mac.org.il החל מיום 5.11.20 ועד ליום 18.11.20 ויוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני כנ"ל.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.12.20 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה  זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.